Офіційний сайт Молочанської міської ради Запорізької області

Розділи

Календар

« Лютий 2020 »
Пн   3 10 17 24
Вт   4 11 18 25
Ср   5 12 19 26
Чт   6 13 20 27
Пт   7 14 21 28
Сб 1 8 15 22 29
Нд 2 9 16 23  

Пошук

Регламент роботи

 
   

 

УКРАЇНА

Молочанська міська рада

Токмацького району Запорізької області

Сьомого скликання

Друга сесія

РІШЕННЯ

від 10 грудня 2015 року № 1

Про регламент роботи

Молочанської міської ради

сьомого скликання

Керуючись п. 1 ч.1 ст. 26, п. 14 ст.46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Молочанська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити регламент роботи Молочанської міської ради сьомого скликання (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, законності та соціального захисту (голова комісії Шишкін Я.А.)

Міський голова В.О.Вольвач

Затверджено

рішення Молочанської міської ради

сьомого скликання

від 10.12.2015 № 1

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

Молочанської міської ради

сьомого скликання

РОЗДІЛ І.

Загальні положення

Стаття 1. Правова основа діяльності Молочанської міської ради.

1.1. Молочанська міська рада (надалі - міська рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальної громади в межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами. Міська рада є юридичною особою, має гербову печатку, рахунки в банківських установах.

1.2. Загальний склад міської ради складає 26 депутатів.

1.3. Міська рада вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин від загального складу міської ради.

1.4. Рішення міської ради, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території міста підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, посадовими особами, приватними підприємцями, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території міста Молочанськ.

1.5. Регламент роботи міської ради (надалі - Регламент) – це нормативно-правовий документ, що регулює порядок роботи міської ради, проведення сесій, процедур окремих видів діяльності її органів, депутатів, посадових осіб міської ради.

1.6. Регламент затверджується рішенням міської ради, не пізніше як на засіданні другої сесії. Зміни та доповнення до регламенту вносяться за рішенням сесії по мірі необхідності.

1.7. Діяльність міської ради, її органів, депутатів, посадових осіб ґрунтується на засадах законності; гласності; колегіальності; поєднання місцевих і державних інтересів; виборності; правової; організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених діючими Законодавчими актами; підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб; державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування; судового захисту прав місцевого самоврядування.

1.8. Правовий статус місцевого самоврядування в Україні визначається Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, іншими законодавчими і нормативними актами та цим Регламентом.

Стаття 2. Система місцевого самоврядування.

Система місцевого самоврядування включає:

- територіальну громаду;

- міську раду;

- міського голову;

- виконавчі органи міської ради;

- районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст;

- органи самоорганізації населення.

Стаття 3. Використання державної та місцевої символіки.

На будівлі ради та в приміщенні, де проводиться сесія ради встановлюється Державний прапор України.

РОЗДІЛ ІІ.

Депутати, посадові особи міської ради.

Стаття 4. Депутат ради.

4.1. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, іншими законодавчими і нормативними актами та цим Регламентом.

4.2. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

4.3. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради. Депутат веде особистий прийом, представляє та захищає інтереси мешканців територіального округу.

4.4. На час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок відповідного місцевого бюджету.

4.5. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

4.6. Депутат, який не може взяти участь в пленарному засіданні міської ради повинен завчасно, із зазначенням причини, повідомити про це міського голову або секретаря ради, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії – голову цієї комісії.

4.7. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів відповідна рада може звернутися з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

4.8. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

4.9. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.

4.10. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів.

4.11. Депутат міської ради, як представник інтересів територіальної громади та член ради зобов’язан дотримуватись правил депутатської етики:

- не використовувати депутатський мандат у власних інтересах чи корисних цілях, не пов’язаних з його депутатською діяльністю;

- не принижувати честь та гідність виборців;

- не розголошувати інформацію, яка складає державну чи іншу таємницю;

- не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, винагород за дії пов’язані із здійсненням депутатських повноважень.

4.12. Випадки порушення депутатської етики можуть бути предметом розгляду на засіданні комісії з питань депутатської діяльності законності та соціального захисту.

Стаття 5. Депутатські звернення, депутатський запит і депутатське запитання.

5.1. Депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога депутата місцевої ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

5.2. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, до яких звернувся депутат місцевої ради, зобов'язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як у місячний строк.

5.3. Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату місцевої ради зобов'язані письмово повідомити про це з обгрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

5.4. Депутат місцевої ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п'ять календарних днів.

5.5. Якщо депутат місцевої ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит.

5.6. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом місцевої ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату місцевої ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

5.7. Депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата місцевої ради до посадових осіб ради і її органів, сільського, селищного, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, а депутата міської (міста обласного значення), районної, обласної ради - також до голови місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

5.8. Депутатський запит може бути внесений депутатом місцевої ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

5.9. Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні міської ради.

5.10. Рада може зобов'язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата міської ради.

5.11. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього відповідній раді і депутату міської ради. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити раді та депутатові місцевої ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.

5.12. Депутат міської ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів міської ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні ради.

5.13. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

Стаття 6. Постійні комісії ради

6.1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради і діють відповідно до Закону та «Положення про постійні комісії міської ради», яке затверджується радою.

6.2. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

6.3. Міська рада утворює постійні комісії:

- з питань бюджету та соціально-економічного розвитку міста, в кількості 5 депутатів;

- з питань житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення, в кількості 5 депутатів;

- з вирішення земельних питань, охорони навколишнього середовища та природних ресурсів, в кількості 5 депутатів;

- з питань депутатської діяльності, законності та соціального захисту, в кількості 5 депутатів;

- з питань охорони здоров’я, освіти, культури та спорту, в кількості 5 депутатів.

6.4. Постійні комісії в межах своїх повноважень контролюють виконання рішень сесії та інформують раду про хід виконання цих рішень.

Стаття 7. Тимчасові контрольні комісії ради

7.1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

7.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше половини депутатів від загального складу ради.

7.3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

7.4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Стаття 8. Депутатські групи.

8.1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати можуть на підставі їх взаємної згоди об’єднуватись в депутатські групи, які утворюються у складі не менше 5 депутатів.

8.2. Рішення про створення депутатської групи та її склад приймається на зборах депутатів відкритим голосуванням більшістю голосів від числа присутніх депутатів та доводиться до відома на пленарному засіданні ради.

Стаття 9. Депутатські фракції.

9.1. Депутати на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об’єднатися в депутатські фракції з чисельністю не менше 3 депутатів.

9.2. Порядок вступу до фракції та вихід із неї визначається самою фракцією.

9.3. Депутат може входити тільки до однієї фракції.

9.4. Рішення про створення депутатської фракції доводиться до відома на пленарному засіданні ради.

Стаття 10. Міський голова.

10.1. Забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

10.2. Організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

10.3. Підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

10.4. Вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

10.5. Вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;

10.6. Вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету;

10.7. Здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

10.8. Скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

10.9. Забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10.10. Призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів

10.11. Скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

10.12. Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

10.13. Є розпорядником бюджетних, коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

10.14. Представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

10.15. Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

10.16. Укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

10.17. Веде особистий прийом громадян;

10.18. Забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

10.19. Видає розпорядження у межах своїх повноважень;

10.20. Забезпечує в межах повноважень, визначених законодавством, організацію охорони громадського порядку і громадську безпеку на відповідній території, дотримання законності та належну організацію роботи місцевої міліції;

10.21. Вносить до головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України пропозиції щодо призначення на посади і звільнення з посад працівників місцевої міліції, їх заохочення або притягнення до відповідальності.

10.22. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

10.23. Міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед відповідною радою.

10.24. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради міський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

10.25. Умови оплати праці міського голови в частині обов’язкових та стимулюючих складових затверджуються рішенням сесії міської ради на рік при затвердженні міського бюджету на відповідний рік. У разі набуття права на підвищення обов’язкових виплат, передбачених чинних законодавством, приймається відповідне рішення міської ради.

Стаття 11. Секретар ради

11.1. Секретар міської ради обирається за пропозицією міського голови відповідною радою з числа її депутатів та працює в раді на постійній основі.

11.2. Організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради.

11.3. Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням.

11.4. За дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

11.5. Сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень.

11.6. Організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням всеукраїнських та місцевих референдумів, що не стосуються питань цілісності держави. Організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.

11.7. Забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади. Забезпечує відкритий доступ для ознайомлення до проектів рішень, рішень міської ради, висновків та рекомендацій постійних депутатських комісій, протоколів засідань сесій міської ради та засідань постійних депутатських комісій міської ради.

11.8. Вирішує за дорученням міського голови або відповідної ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

11.9. Секретар ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради.

Стаття 12. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

12.1. Заступник міського голови затверджується рішенням сесії за пропозицією міського голови та працює в раді на постійній основі.

12.2. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради організовує та координує роботу виконавчих органів Молочанської міської ради.

12.3. Виконує обов’язки міського голови при його відсутності з питань роботи виконавчих органів Молочанської міської ради. Має право підпису документів фінансово-економічної діяльності міста. Виконує доручення і розпорядження міського голови. Контролює виконання рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови.

12.4. Обов’язки заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради:

- організація діяльності підприємства житлово-комунального господарства;

- координація дій по комплексному розвитку і будівництву газової мережі міста;

- розроблення проектів регіональних і міжрегіональних програм та їх реалізації;

- розроблення пропозиції щодо проектів міського бюджету, які стосуються економічного і соціального розвитку міста;

- участь у складанні необхідних для роботи балансів (фінансових, ринку праці та розвитку трудових ресурсів, попиту і пропонування на основні види паливно-енергетичних ресурсів, промислової продукції та продовольства);

- забезпечення в межах своїх повноважень захисту економічних прав і законних інтересів суб’єктів господарювання;

- виконання в межах делегованих йому повноважень регуляторної та реєстраційно-дозвільної функції;

- організація разом з іншими структурними підрозділами участі підприємств, установ та організацій міста у виставково-ярмаркових заходах;

- організація участі у реалізації регіональної політики у сфері управління майном комунальної власності територіальної громади в межах делегованих повноважень;

- участь у межах компетенції у приватизації та відчуженні майна комунальної власності територіальної громади на виконання рішень міської ради;

- підготовка міському голові пропозицій з питань розміщення на території міста нових підприємств, реконструкції, розширення, ліквідації діючих підприємств та інших об’єктів виробничого і невиробничого призначення, які належать до сфери його управління;

- участь у підготовці пропозицій щодо розроблення екологічних програм, впровадженні економічного механізму природокористування, раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища;

- надання міському голові пропозиції щодо залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ і організацій на розвиток житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, побутового, торгівельного та інших видів обслуговування населення;

- розроблення та виконання програм інформаційного забезпечення та розвитку інформаційно-аналітичних систем;

- забезпечення в межах своєї компетенції реалізації державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням;

- робота з головами квартальних комітетів.

12.5. Умови оплати праці заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в частині обов’язкових та стимулюючих складових затверджуються рішенням сесії міської ради на рік при затвердженні міського бюджету на відповідний рік. У разі набуття права на підвищення обов’язкових виплат, передбачених чинних законодавством, приймається відповідне рішення міської ради.

РОЗДІЛ ІІІ.

Сесія міської ради.

Стаття 13. Планування роботи ради.

13.1. Організація роботи ради відбувається згідно плану роботи ради на півріччя, який затверджується рішенням сесії.

13.2. План роботи ради складає секретар ради за поданням пропозицій міського голови, спеціалістів виконавчого апарату, депутатів, членів виконавчого комітету з питань їх компетенції.

Стаття 14. Порядок скликання сесії.

14.1. Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

14.2. Перша сесія новообраної міської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією. Її відкриває і веде голова цієї виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів та міського голови і визнання їх повноважень.

14.3. Наступні сесії ради скликаються міським головою.

14.4. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок не рідше ніж один раз на місяць.

14.5. У разі немотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію ради, сесія скликається секретарем ради;

14.6. Сесія ради може бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради;

14.7. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів за телефонним зв’язком за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

14.8. Пленарні засідання міської ради, що скликаються відповідно до плану роботи ради вважаються черговими.

14.9. При необхідності термінового вирішення питань або в інших випадках, якщо цього вимагає чинне законодавство, міський голова (а в разі його відсутності секретар ради) скликає позачергову сесію. Рішення про скликання позачергової сесії доводиться до відома депутатів за день до сесії за телефонним зв’язком. У разі скликання позачергової сесії засідання постійних депутатських комісій з попереднього розгляду проектів рішень можуть не проводитися, питання детально розглядаються на сесії.

Стаття 15. Порядок формування порядку денного сесії та підготовки проектів рішень.

15.1. Пропозиції щодо питань на розгляд сесії ради можуть вноситися міським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, головою Токмацької районної державної адміністрації, загальними зборами громадян.

15.2. Проект порядку денного сесії складається секретарем ради з питань за поданням міського голови, спеціалістів виконавчого апарату, депутатів, голови Токмацької районної державної адміністрації, голови загальних зборів громадян

15.3. Порядок денний сесії затверджується на засіданні ради більшістю голосів депутатів від загального складу. Питання запропонованого порядку денного сесії можуть розглядатися в іншій послідовності, вноситися додатково, відкладатися, виключатися з порядку денного після обґрунтування міського голови, секретаря ради, депутатів, спеціалістів виконавчого апарату.

15.4. Проекти рішень ради готуються спеціалістами виконавчого апарату ради, депутатськими групами, а також запрошеними фахівцями з цих питань в межах їх повноважень, відповідно існуючого законодавства. Відповідальність за своєчасну підготовку, законне обґрунтування проекту рішення несе спеціаліст, якому доручено підготовку проекту рішення.

15.5. Проекти рішень ради попередньо розглядаються на засіданнях постійних комісій для обговорення та внесення пропозицій. Проекти рішень сесії міської ради з питань, які додатково включаються до порядку денного сесії, надсилаються депутатам на електронну адресу для ознайомлення до проведення сесії.

15.6. Порядок підготовки проектів рішень Молочанської міської ради затверджується рішенням сесії.

Стаття 16. Ведення сесії.

16.1. Сесію ради відкриває, веде і закриває міський голова або секретар ради чи депутат ради який за дорученням депутатів головує на засіданні (далі головуючий).

16.2. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

16.3. Головуючий оголошує порядок денний, повну назву та ініціаторів внесення питань, інформує про матеріали, що надійшли на адресу сесії, оголошує списки виступаючих осіб, надає слово для доповіді(співдоповіді)та виступу, створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань, ставить питання на голосування, оголошує його результати, забезпечує дотримання регламенту всіма присутніми на засіданні, робить офіційні та інші повідомлення, забезпечує порядок в залі засідання ради.

16.4. Пленарні засідання міської ради проводяться за бажанням депутатів державною або російською мовою. Протокол викладаються державною мовою.

16.5. Рішення міської ради приймаються на пленарному засіданні після їх обговорення більшістю голосів від загального складу депутатів.

16.6. Рішення ради може прийматися без обговорення якщо проект цього рішення обговорювався на засіданні постійної комісії і жоден з депутатів не наполягає в обговоренні. У такому випадку рішення приймаються “пакетом”.

16.7. Рішення ради приймається відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням. Спосіб голосування затверджується за пропозицією будь –кого з депутатів. Для проведення таємного голосування і визначення його результатів, сесія ради обирає з числа депутатів відкритим голосуванням лічильну комісію. Лічильна комісія обирається на весь термін роботи ради. Кількісний і персональний склад комісії затверджується рішенням сесії. Лічильна комісія на першому засіданні обирає зі свого складу голову і секретаря, про що інформує раду шляхом оголошення протоколу засідання. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії від загального складу комісії.

16.8. На пленарному засіданні визначається регламент роботи сесії та час її проведення. Для виступу, доповіді та співдоповіді надається до 20 хвилин, для заключного слова до 10 хвилин, для дебатів до 5 хвилин, для пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, довідок, поправок до 3 хвилин. На вимогу депутатів цей термін може бути збільшений або зменшений шляхом голосування

16.9. Доповіді, співдоповіді, виступи з питань порядку денного виголошуються з трибуни, а запитання і пропозиції з місця. Перед тим як задати запитання, чи подати пропозицію, депутат повинен назвати своє прізвище. Запис на виступ проводиться після отримання депутатами порядку денного та матеріалів сесії, а також після оголошення головуючим питання, яке внесено на обговорення.

16.10. На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий на засіданні надає слово депутатам з дотриманням черговості, встановленої на підставі їх заяв про надання слова.

16.11. Після закінченні обговорення питання головуючий оголошує спосіб та початок голосування про прийняття рішення з обговореного питання. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, внесені депутатами в ході обговорення питання. Рішення, пропозиції та поправки виголошуються чітко, без скорочень. Після закінчення голосування секретар або лічильна комісія підраховують голоси і головуючий оголошує результат голосування.

16.12. Депутати на пленарних засіданнях повинні дотримуватися дисципліни та етики поведінки.

16.13. Засідання міської ради протоколюється. Протокол веде секретар сесії, який обирається на початку сесії з числа депутатів. У протоколі зазначаються: дата проведення засідання, кількість присутніх та відсутніх депутатів, запрошені на сесію, порядок денний, прізвища головуючого та виступаючих, результати голосування і прийняті рішення.

16.14. Протоколи засідань міської ради, прийняті нею рішення підписуються головуючим на сесії.

16.15. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. На сесії може бути присутній кожен бажаючий, якщо не має заперечень більшості депутатів від загального складу ради.

Стаття 17. Порядок надання слова

17.1. Депутат має право одного виступу при обговоренні одного питання порядку денного.

17.2. Заява про надання слова на пленарному засіданні з будь-якого питання порядку денного подається в письмовій формі на ім'я головуючого. У заяві вказується: прізвище, ім'я, по-батькові депутата, назва питання порядку денного, з якого він бажає виступити, його особистий підпис.

17.3. Доповіді, співдоповіді, виступи з питань порядку денного виголошуються з трибуни, а виступи щодо процедури, мотивів голосування, пояснення, зауваження, запитання, пропозиції, довідки, внесення поправок з місця. Перед тим як запитати чи подати пропозицію депутат повинен назвати своє прізвище, ім'я та по батькові.

Запитання, вигуки та репліки депутатів з місць головуючим не приймаються і не включаються до протоколу пленарного засідання.

Головуючий може позбавити виступаючого слова у випадках, коли він виступає не з питання, що обговорюється, або порушує норми депутатської етики.

17.4. Якщо виступ оратора повторює те, що вже виголошували інші оратори під час обговорення питання, яке розглядається, і головуючий на засіданні вважає, що рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до оратора з проханням скоротити або закінчити виступ.

17.5. Головуючий на пленарному засіданні ради визначає загальний час для обговорення питання або час для запитань і відповідей, для виступів депутатів, після закінчення якого припиняється надання слова.

17.6. Тексти виступів депутатів, які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити їх у зв'язку з припиненням обговорення, подаються в письмовому вигляді відразу ж після закінчення обговорення питання порядку денного для включення до протоколу пленарного засідання.

17.7. На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий на засіданні надає слово депутатам з дотриманням черговості, встановленої на підставі їх письмових заяв про надання слова, або за погодженням з депутатами, присутніми на засіданні міської ради, може визначити іншу черговість виступаючих.

17.8. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються стисло і чітко.

Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю.

Депутатам, які виступають у дебатах, запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на засіданні.

Стаття 18. Порядок голосування

18.1. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує голосування з обговореного питання.

18.2. Початок голосування головуючий погоджує з присутніми на засіданні депутатами, оголошує про необхідну кількість голосів для прийняття рішення, а також про спосіб голосування, якщо з цього приводу надійшли пропозиції від депутатів.

18.3. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, внесені депутатами в ході обговорення питання.

18.4. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст:

- сформульований нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням;

- повторює за суттю відхилений міською радою текст.

18.5. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну, міська рада проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення.

18.6. Тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитись на голосування, повинні оголошуватися, при цьому називається їх ініціатор.

18.7. Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, після чого відразу пропонує провести голосування щодо нього.

18.8. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

У разі порушення процедури голосування негайно проводиться повторне голосування без дебатів.

Якщо рішення не прийнято більшістю голосів від загального складу депутатів за пропозицією міського голови, секретаря ради, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, депутатів, спеціалістів виконавчих органів ради питання може бути поставлено на повторне голосування після додаткового обговорення, перенесене на наступне засідання міської ради, знято з розгляду.

18.9. Слово для виступу з мотивів голосування надається за усним зверненням депутата і після голосування пропозиції, якщо зазначене право на виступ не було використано до голосування, і депутат має намір висловити незгоду з прийнятим рішенням.

18.10. Якщо до проекту рішення, що вноситься для голосування, не надійшло жодної пропозиції чи поправки, він голосується в цілому. Якщо до проекту рішення, що вноситься для голосування, надходять пропозиції чи поправки, то спочатку він приймається за основу, потім проводиться голосування по пропозиціях та поправках, після чого проект рішення ставиться на голосування з прийнятими пропозиціями та поправками в цілому.

18.11. Рішення міської ради приймається відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням.

18.12. Для вирішення процедурних питань (обрання секретаря сесії, утворення редакційної, лічильної комісії, обрання способу голосування та інші) проводиться голосування, результати якого включаються до протоколу пленарного засідання.

Рішення з такого питання вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів, присутніх на засіданні.

18.13. Відкрите голосування може здійснюватися:

- шляхом підняття руки (у разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою електронної системи);

- шляхом подачі іменних бюлетенів у порядку, встановленому міською радою.

Про обрання способу голосування рада приймає протокольне рішення.

Після закінчення кожного голосування його результати оголошуються головуючим на пленарному засіданні із зазначенням інформації щодо кількості голосуючих „за", „проти", „утримались".

18.14. Таємне голосування здійснюється кожним депутатом особисто шляхом подачі бюлетеню.

18.15. Таємне голосування проводиться обов'язково у випадках:

- обрання та звільнення секретаря міської ради;

- прийняття рішення про недовіру міському голові.

18.16. В окремих випадках може бути прийняте рішення про проведення поіменного голосування шляхом оголошення кожним депутатом „за” чи „проти” прийняття відповідного рішення ради. Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, яка підтримана не менш як однією третиною присутніх на пленарному засіданні депутатів. На голосування ця пропозиція ставиться першою серед інших щодо способу голосування.

Стаття 19. Рішення міської ради

19.1.Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення міської ради приймаються на пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Рішення ради, окрім рішення регуляторного характеру, може прийматися на пленарному засіданні ради без обговорення, якщо проект цього рішення обговорювався на засіданнях постійних комісій і щодо нього немає зауважень та пропозицій від депутатів.

19.2. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинність з дня їх оприлюднення шляхом, визначеним радою відповідно до чинного законодавства.

19.3. Нормативні акти міської ради доводяться до відома населення шляхом розміщення рішень на стенді у приміщенні міської ради та в папках у приміщенні бібліотеки. На вимогу громадян, за вказівкою міського голови, їм може бути видана копія відповідного рішення ради.

19.4. Якщо рішення міської ради містять конфлікт інтересів, міський голова, секретар, депутат міської ради беруть участь у розгляді, підготовці та прийнятті цих рішень міською радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання. Контроль за дотриманням цих вимог, а також вирішення питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію з питань депутатської діяльності, законності та соціального захисту.

Стаття 20. Дисципліна та етика на пленарних засіданнях міської ради

20.1. На засіданнях міської ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних дій, використовувати у виступах недостовірні або неперевірені відомості. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення - позбавити його права виступу на даному засіданні.

20.2. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання міської ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом пленарного засідання головуючий за згодою більшості присутніх депутатів, визначеною шляхом голосування без обговорення, може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання.

20.3. Особи, що перебувають у залі засідань, перед початком роботи сесії повинні відключити дзвінки мобільних телефонів.

Стаття 21. Протокол пленарного засідання міської ради

21.1. Пленарне засідання міської ради протоколюється. Ведення протоколу засідань ради здійснює секретар сесії, оформлює протокол секретар ради. Протокол засідань ради підписує головуючий на засіданні. У протоколі засідання міської ради зазначаються: дата проведення засідання, кількість депутатів присутніх на засіданні, запрошені на сесію, питання порядку денного, які внесені на розгляд ради, прізвища, ім'я та по батькові головуючого і виступаючих, всі внесені на голосування питання, повні результати голосування (у тому числі поіменного у разі його проведення) і прийняті рішення. За наявності технічної можливості проводиться аудіо запис засідання міської ради.

Протоколи засідань міської ради складаються для кожного пленарного засідання окремо.

Протокольне рішення, прийняте на засіданні міської ради обов'язково фіксується у протоколі засідань міської ради.

21.2. Протокол є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення та прийняття рішення радою.

Протоколи засідань зберігаються протягом скликання ради у секретаря ради та передаються до архіву.

РОЗДІЛ ІV.

Виконавчі органи Молочанської міської ради

Стаття 22. Виконавчий комітет міської ради

22.1. Виконавчим органом міської ради є виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень.

22.2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією міського голови.

23.3. Виконавчий комітет ради утворюється у складі міського голови, заступника міського голови, секретаря ради, а також керівників відділів, управлінь, інших осіб.

22.4. Очолює виконавчий комітет міської ради міський голова, функції секретаря виконавчого комітету за рішенням ради здійснює секретар ради.

22.5. Секретар виконавчого комітету оформлює протокол засідання виконавчого комітету, реєструє рішення виконкому та видає копії рішень тим, хто готував проекти рішень.

22.6. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила.

22.7. До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря ради.

22.8. На засідання виконавчого комітету запрошуються при необхідності депутати, керівники підприємств, інші особи які мають відношення до розгляду питань черги денної.

22.9. Робота виконавчого комітету здійснюється згідно щоквартальних планів роботи, затверджених рішенням виконкому до початку кварталу.

22.10. Питання на розгляд засідання виконавчого комітету готують спеціалісти виконавчого апарату, які відповідають за законне обґрунтування проектів рішень.

22.11. Контроль за виконанням рішень здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та інформує членів виконкому про хід виконання рішень.

22.12. Виконавчий комітет може вносити пропозиції щодо питань, які вносяться на розгляд сесії.

22.13. Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради, прийняті рішення підписуються міським головою.

Секретар ради Н.В. Синиця

 
   

 

УКРАЇНА

Молочанська міська рада

Токмацького району Запорізької області

Сьомого скликання

Чотирнацята сесія

РІШЕННЯ

від 20 вересня 2016 року № 1

Про внесення змін та доповнень до Регламенту роботи

Молочанської міської ради сьомого скликання

Керуючись ст.25, п.1. 1) ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання статті 133 пункту 133.4.1 Податкового кодексу України, Молочанська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до Регламенту роботи Молочанської міської ради сьомого скликання доповнивши РОЗДІЛ І. Загальні положення Стаття 1. Правова основа діяльності Молочанської міської ради Регламенту новим пунктом 1.9. виклавши його у наступній редакції:

«1.9. Міська рада є неприбутковою установою, яка одночасно відповідає вимогам статті 133 пункту 133.4.1. Податкового кодексу України:

- утворена та зареєстрована в порядку визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

- установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

- установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

- внесена контролюючим органом до реєстру неприбуткових установ та організацій».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, законності та соціального захисту (голова комісії Шишкін Я.А.)

Міський голова В.О.Вольвач

 

 
   

 

УКРАЇНА

Молочанська міська рада

Токмацького району Запорізької області

Сьомого скликання

Шоста сесія

РІШЕННЯ

від 16 лютого 2016року № 8

Про внесення змін та доповнень до Регламенту роботи

Молочанської міської ради сьомого скликання

Керуючись п. 1 ч.1 ст. 26, п. 14 ст.46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України «Про внесення зміни до статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо поіменних голосувань», Молочанська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до Регламенту роботи Молочанської міської ради сьомого скликання, а саме:

1.1. Пункт 18.11. викласти в наступній редакції:

«18.11. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, коли Законом передбачено прийняття рішень таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Якщо є офіційний веб-сайт ради, то в день голосування на ньому розміщуються і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради".

1.2. Пункт 18.13. викласти в наступній редакції:

«18.13. Відкрите поіменне голосування проводиться шляхом оголошення кожним депутатом, присутнім на засіданні сесії, надання свого голосу «за», «проти» або «утримався» при прийнятті рішення міської ради, про що ставиться позначка у відомості результату відкритого поіменного голосування депутатів міської ради. Відомість відкритого поіменного голосування депутатів міської ради додається до протоколу сесії».

1.3. Пункт 18.16. виключити.

2. Це рішення набирає чинності з 23 лютого 2016 року.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, законності та соціального захисту (голова комісії Шишкін Я.А.)

Міський голова В.О.Вольвач

УКРАЇНА

Молочанська міська рада

Токмацького району Запорізької області

Сьомого скликання

Тридцять дев’ята сесія

РІШЕННЯ

від 19 жовтня 2018 року № 5

Про внесення змін до Регламенту роботи

Молочанської міської ради сьомого скликання

Керуючись п. 1 ч.1 ст. 26, п. 14 ст.46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами, Молочанська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Регламенту роботи Молочанської міської ради сьомого скликання, затвердженого рішенням Молочанської міської ради від 10.12.2015 року № 1, а саме:

1.1. Пункт 10.25. викласти в наступній редакції:

«10.25. Умови оплати праці міського голови в частині обов’язкових та стимулюючих складових затверджуються рішенням сесії міської ради на період визначених повноважень. У разі набуття права на підвищення обов’язкових виплат, передбачених чинних законодавством, приймається відповідне рішення міської ради».

1.2. Пункт 12.5. виключити.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, законності та соціального захисту (голова комісії Шишкін Я.А.)

В.о. міського голови Н.В. Синиця

 

 

 

 

 

Молочанська міська рада

Токмацького району Запорізької області

сьомого скликання

п'ятдесят перша позачергова сесія

РІШЕННЯ

від 14.11.2019 м.Молочанськ № 16

Про внесення змін до Регламенту роботи

Молочанської міської ради сьомого скликання

Керуючись п. 1 ч.1 ст. 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Молочанська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Регламенту роботи Молочанської міської ради сьомого скликання, затвердженого рішенням Молочанської міської ради від 10.12.2015 року № 1, а саме:

Пункт 16.4. викласти в наступній редакції:

«16.4. Пленарні засідання міської ради проводяться державною мовою. Протокол засідання міської ради ведеться державною мовою».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, законності та соціального захисту (голова комісії Шишкін Я.А.)

Міський голова В.ВОЛЬВАЧ